A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

Budapest, 2009. június 14.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

1] A társaság

a. neve magyarul: MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG (MGT),
b. angolul: HUNGARIAN SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY (HSGE)
c. székhelye: 1092 BUDAPEST, Kinizsi u. 22. III.em. 7. ajtó
d. levelezési cím: 1450 Budapest 9., Pf. 13.
e. működési területe: MAGYARORSZÁG
f. pecsétje: köriratban a társaság neve, székhelye, alapításának éve magyarul és angolul

2. §

1] A MGT (továbbiakban társaság) jelenleg tagja a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének.
2] A társaság jogi személy.
3] A társaság az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet Belgyógyász Szakcsoportja Gasztroenterológiai Szekciójának jogutódja.
4] A társaság keretén belül – a vezetőség jóváhagyásával – szekciók működnek. A szekció működésének alapszabályait a szekciók tagsága alkotja meg; azokat a társaság vezetősége hagyja jóvá.

II. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
3. §

1] A társaság célja: a gasztroenterológia fejlesztése, a tagok tudományos és szakmai ismeretének bővítése és orvosetikai nevelése.A társaság feladata, hogy a tudományág hazai és külföldi eredményeit ismertesse, elősegítse a tudomány eredményeinek gyakorlati felhasználását, szakmai folyóiratok szerkesztésével is elősegítse a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körű megismertetését belföldön és külföldön egyaránt. A társaság szekcióinak és területi szerveinek célja a szaktudományok fejlesztése a társaság felügyelete alatt.

4. §

A társaság céljai elérésének érdekében vezető szervei útján

a. tagjai és vendégei számára rendszeresen előadásokat, referáló és vitaüléseket, ankétokat, symposiumokat, vándorgyűléseket, nagygyűléseket, nemzetközi konferenciákat és kongresszusokat rendez;
b. szakfolyóiratot adhat ki, javaslataival és bírálataival segíti az orvostudományi könyvkiadást;
c. figyelemmel kíséri a szakterületet érintő oktatási kérdéseket, javaslatokkal és bírálatokkal segíti azok megoldását;
d. szakterületét érintő kérdésekben megkeresésre véleményt nyilvánít, illetőleg javaslataival segíti az állami szervek és az Orvosi Kamara munkáját, azokkal rendszeres kapcsolatot tart fenn;
e. feladatai megoldása érdekében pályázatokat hirdet, jutalmakat tűzhet ki, emlékérmeket és díjakat alapíthat;
f. tudományos kiállításokat rendezhet;
g. szükség szerint bevonja társadalmi munkájába mindazokat a szakembereket, akik felkészültségüknél fogva a társaság célkitűzéseit elő tudják mozdítani;
h. képviselteti magát bel- és külföldi tudományos üléseken, konferenciákon, symposiumokon és kongresszusokon;
i. mint önálló jogi személy, tagként beléphet mindazon nemzetközi szervezetekbe, melyek a gasztroenterológia tárgykörében működnek;
j. a lehetőségeknek megfelelően részt vesz az Orvosi Kamara munkájában.

A TÁRSASÁG TAGJAI
5. §

1] A társaság tagja lehetnek:

a. rendes tagok,
b. tiszteletbeli tagok,
c. hallgatói tagok

2] Rendes tag lehet a társaság tudományágának az egyetemet vagy fôiskolát végzett művelôje, vagy gyakorlati alkalmazója, aki kötelezi magát a tagság alapszabályának megtartására, felvételét belépési nyilatkozatban kéri és a társaság tagjai sorába felveszik.
3] Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a társaság tudományágának valamelyikében kiemelkedő eredményeket ért el.
4] A tiszteletbeli tagot a társaság vezetőségének ajánlására a közgyűlés választja.
5] Hallgatói tag lehet az az egyetemi vagy főiskolai hallgató, akit a társaság egy tagjának írásbeli javaslata alapján a vezetőség nyilvántartásba vesz. A hallgatói tagságot évente meg kell  újítani és a diploma megszerzésével megszűnik.

6. §

1] A társaság tagjai jogaikat személyesen gyakorolják.
2] A tagokat egyenlő jogok illetik meg. A társaság közgyűlésein minden tag résztvehet: tanácskozási, indítványozási és szavazati joga csak annak van, bármely tisztségre csak az választható, aki a társasági tagdíját a naptári évre befizette.

7. §

A társaság elnöke vagy főtitkára útján – amíg a társaság tagsága fennáll – résztvesz a MOTESZ munkájában.

8. §

A társaság tagjai kötelesek az alapszabály rendelkezéseit, valamint a közgyűlés határozatait megtartani és a társaság célkitűzéseit előmozdítani. Kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni.

9. §

1] A tagság megszűnik:

a. kilépés,
b. kizárás,
c. elhalálozás folytán.

2] A tag kilépési szándékát az elnöknek vagy főtitkárnak írásban tartozik bejelenteni.
3] Ki kell zárni a tagok sorából azokat, akiket bűntett miatt jogerősen elítéltek. Ki lehet zárni a tagok sorából azokat, akik az alapszabály rendelkezéseit nem tartják meg, vagy társadalmi helyzetükhöz méltatlan magatartást tanusítanak, akik a társaság erkölcsi tekintélyét sértik.
4] Kilépési kérelem esetén a tag törlése, illetőleg kizárása felől a vezetőség javaslata alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlési kizárást megállapító határozata ellen annak írásbeli közlését követő 15 napon belül a Társaság Fegyelmi Bizottságához lehet jogorvoslattal élni. Kizárást megsemmisítő – fegyelmi bizottsági határozat esetén a közgyűlés másodszor is köteles tárgyalni az ügyet. A második kizáró határozat ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVE
10. §

A társaság legfőbb szerve
– a közgyűlés
– a vezetőség
– az elnöki tanácsadó testület
– a vezetőség elnöksége

KÖZGYŰLÉS
11. §

1] A társaság legfőbb szerve a közgyűlés: a tagok összességéből alakul.
2] A közgyűlés hatásköre:

a. megállapítja, illetve módosítja a társaság alapszabályait;
b. megvitatja a társaság elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámolókat és meghatározza a következő időszak legfontosabb feladatait;
c. megtárgyalja a társaság évi költségvetését és zárszámadását;
d. megválasztja a vezetőség, számvizsgáló bizottság és a fegyelmi bizottság tagjait, póttagjait, továbbá a társaság pénztárosát és ellenőrét;
e. dönt mindazokban az ügyekben, melyeket a jogszabály hatáskörébe utal;
f. határozatot hoz a tagok sorából való törlés és kizárás ügyében.

3] A társaság választott szervei a közgyűlésnek felelőséggel tartoznak.

12. §

1] A közgyűlés rendes vagy rendkívüli, a rendes közgyűlést évenként, vezetőségválasztással egybekötött, rendes közgyűlést pedig kétévenként, a nemzeti kongresszushoz csatlakozóan, annak keretén belül kell tartani.
2] A vezetőség rendkívüli közgyűlést szükség esetén bármikor összehívhat. A társaság tagjai egyharmadának írásbeli kívánságára pedig 30 napon belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

13. §

1] Határozatképes a közgyűlés, ha azon a tagoknak legalább 10 %-a jelen van.
2] A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A VEZETŐSÉG
14. §

1] A társaság vezetőségét (továbbiakban vezetőség) a közgyűlés titkos szavazással választja kettő naptári évre. Az elnök és a jövőbeni elnök automatikusan tagja a következő vezetőségnek. Az új vezetőségbe 58 fő kerül beválasztásra. A Jelölőbizottságot az Elnökség kéri fel, 58 tagú jelölőlistát készít el. A Közgyűlésen további jelölésre van mód.
2] A vezetőség 60 rendes tagból áll. Amennyiben valamelyik szekció elnöke nem kerülne be a vezetőségbe, őt a vezetőségnek jogában áll kooptálnia.
3] A vezetőség, kivéve az alapszabály-módosítást – két közgyűlés között – a közgyűlés hatáskörét gyakorolja, továbbá

a. vezeti a tagság munkáját;
b. a közgyűlés határozatai alapján elkészíti a társaság munkatervét, ellenőrzi annak végrehajtását;
c. elkészíti a társaság évi költségvetését és zárszámadását;
d. előkészíti a közgyűlést és a nemzeti nagygyűlést;
e. gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról;
f. végrehajtja a társaság ügyrendjében foglalt feladatokat;
g. megválasztja tagjai közül a társaság elnökségét, mely a leköszönő elnökből (past president), jelenlegi elnökből (president), választott elnökből (president elect), főtitkárból és a gazdasági titkárból áll;
h. az elnökök egy, a főtitkár és a titkár két vezetőségválasztási periódusra választhatók (Egy periódus két évet jelent, tehát a megválasztás 2 ill. 4 évre szól);
i .az elnökök funkciójukat kétévente automatikusan átadják a következő elnököknek. A választott elnökből (president elect) két év után elnök (president), majd újabb két év után leköszönő elnök (past president), az elnökből (president) két év után leköszönő elnök (past president) lesz. Kétévenként a vezetőség a választott elnök (president elect) személyéről dönt, aki a megválasztását követő két év után automatikusan lesz elnök (president).
j. az elnök (egy vezetőségválasztási periódus) a főtitkár (maximálisan két vezetőségválasztási periódus) megbizatásuk lejárta után ugyanarra a tisztségre csak két év szünet után jelölhetők újra.
k. dönthet kitüntetésekre, külföldi kiküldetésekre, külföldiek meghívására vonatkozóan;

4] A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok fele jelen van. A vezetőség határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

ELNÖKSÉG
15. §

1] Az elnökség áll: a három elnökből (a választott, a jelen és a leköszönő elnök), a főtitkárból és a gazdasági titkárból, valamint a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium mindenkori elnökéből, ha az nem azonos a felsoroltak valamelyikével.
2] Két elnökségi ülés között a társaság vezetését az elnök és a főtitkár együttesen látják el.
3] Az elnökség végzett munkájáról a vezetőségnek beszámol.
4] Az elnökség ülésére tanácskozási joggal bármelyik tag meghívható.

16. §

1] Az elnök hatásköre:

a. képviseli a társaságot,
b. vezeti a közgyűlést és a vezetőség üléseit.

2] Az elnököt akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti.

17. §

1] A főtitkár a társaság operatív munkáját vezeti, gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtásáról.

18. §

1] Az elnöki tanácsadó testület segíti az elnökség munkáját. Ülését az elnök hívja össze, de azt kezdeményezheti az elnökség bármely tagja.

19. §

1] A Társaság professzionális titkársága (angolul: Executive Office) ügyvezető igazgatóból és maximum két tagból áll. A Társaság székhelyén működik. Feladata a Társaság adminisztratív ügyeinek (társasági, alapítványi, kongresszusszervezési és vállalkozási) ellátása térítés ellenében, amelyet az elnökség állapít meg és a vezetőség hagy jóvá. A Titkárság vezetőjét és tagjait a mindenkori elnökség bízza meg vagy menti fel. A megbízás elvileg két évre szól, amely az új elnökség által meghosszabbítható. A közvetlen felügyeletet a főtitkár közreműködésével az elnökség gyakorolja.

SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG
20. §

1] A számvizsgáló bizottság a közgyűlés által 2 naptári évre választott 3 tagból és 3 póttagból áll. A bizottság tagja nem lehet egyidejűleg a vezetőség tagja.
2] A számvizsgáló bizottság feladatai:
3] a társaság pénzgazdálkodásának ellenőrzése, és erről a közgyűlésnek évente jelentés készítése.

A TÁRSASÁG GAZDASÁGI TITKÁRA, ELLENŐRE ÉS FEGYELMI BIZOTTSÁGA
21. §

1] A gazdasági titkár (angolul treasurer) felügyeli a hivatásos könyvelő munkáját. A közgyűlésre elkészíti az éves pénzügyi beszámolót.
2] Az ellenőr a gazdasági titkár működését ellenőrzi. Az ellenőr nem lehet egyidejűleg a vezetőség tagja.
3] A közgyűlés által választott háromtagú fegyelmi bizottság

a. határozatot hoz a hozzá eljuttatott fegyelmi ügyekben;
b. fegyelmi eljárás megindítását javasolhatja a vezetőségnek;
c. a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egyidejűleg a vezetőség tagjai.

A TÁRSASÁG ÜGYRENDJE 
22. §

1] A társaság, korábbi hagyományainak megfelelően minden évben májusban tartja rendes évi kongresszusát. A kongresszusi program összeállítása, a beérkezett előadások elbírálása és külföldi vendégek meghívása a vezetőség feladata.
2] A társaság – korábbi gyakorlatának megfelelően – minden évben a nemzeti nagygyűlésen az orvostudomány valamelyik kiváló művelőjét Hetényi-emlékelőadás tartására kéri fel, és őt Hetényi-emlékéremmel tünteti ki. Az előadó személyét a Vezetőség határozza meg. Ezenkívül, a Társaság „PRO OPTIMO MERITO IN GASTROENTEROLOGIA” emlékérmet alapított, azzal a feltétellel, hogy az emlékérmével jutalom nem adható. A kitüntetendő személyét a vezetőség határozza meg. Az emlékérem átadása évente a közgyűlés keretében történik.
3] A társaság az év legkiválóbb gasztroenterológiai tárgyú tudományos munkáinak jutalmazására alapítványt létesít. Ebből az alapítványból minden évben a megelőző naptári egy vagy kettő, de maximum három legjobb gasztroenterológiai tárgyú munkáját (monográphia, közlemény) jutalmazza. A jutalmak összegének megállapítását és a díjazottak személyének kiválasztását a vezetőség végzi. A jutalmak kiosztása a társaság rendes évi kongresszusán történik.
4] Jutalomban részesülhet minden magyar állampolgár, függetlenül attól, hogy tagja-e a társaságnak. A jutalmazandók személyére vonatkozóan az elnök teszi meg a javaslatot, s a vezetőség egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatát. Amennyiben az elnök felterjesztésében a vezetőség tagjának tudományos munkája szerepel, az illető vezetőségi tag ezen az ülésen nem vehet részt. A vezetőség döntéséről a jutalmazottakat legalább 30 nappal a díjkiosztás előtt levélben kell értesíteni. Ezt a levelet a vezetőség nevében az elnök és a főtitkár írja alá.

A TÁRSASÁG JÖVEDELME
23. §

1] A társaság működéséhez szükséges kiadásokat a tagdíjakból és saját tevékenységével kapcsolatos egyéb bevételekből fedezi.
2] A társaság költségvetésében előirányzott összegeknek rendeltetésszerű és mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért az elnökség felelős.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE
24. §

A társaság megszűnik, ha feloszlatását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja, ha más egyesülettel egyesül vagy abba beleolvad; ha felügyelő szerve feloszlatja; végül, ha a felügyelő szerv megállapítja az egyesület megszűnését annak következtében, ha egy évnél hosszabb idő óta nem fejt ki működést.

25. §

A társaság felügyeleti szerve a Népjóléti Minisztérium.

Kapcsolódó mellékletek:

  • Az MGT Alapszabálya

    A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Alapszabálya (Budapest, 2009. június 14.